لمس بوسه

به یاد بوسه هایی که هرگز به مقصد نرسیدن

لمس بوسه

به یاد بوسه هایی که هرگز به مقصد نرسیدن

آدما میان توی زندگیت که داغونت کنن و برن

با خاطره هایی که بجا میذارن

چه خوب وچه بد

لمس بوسه

یک پدیده توی دنیا وجود داره

به اسم : لعنتی کجایی پس

که بیشتر برای اونایی اتفاق افتاده که میگن.. من؟؟؟ عمرااااا

لمس بوسه

بعضیا ماسک که میزنن تازه میفهمی چقدر چشاشون قشنگه

لمس بوسه